Sluit deze website meteen
Wis geschiedenis
0800 2000 Advies, ondersteuning en melden bij (vermoedens van) kindermishandeling en huiselijk geweld
112 Bij een levensbedreigende situatie
24/7 24/7 gratis gratis

Meldcode

Beroepskrachten, die vallen onder de reikwijdte van de Wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling moeten bij een vermoeden van huiselijk geweld of het risico daarop, de stappen van de Meldcode doorlopen. Uiteraard kunnen ook beroepskrachten, die niet onder de Meldcode vallen terecht bij Veilig Thuis voor advies en melding.

De meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling is een overzichtelijk vijfstappenplan, dat je ondersteunt bij het omgaan met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling. De meldcode is per 1 januari 2019 aangepast. Melden bij Veilig Thuis wordt bij vermoedens van acute en structurele onveiligheid de professionele norm. Om beroepskrachten te helpen bij het bepalen of hier sprake van is, zijn afwegingskaders toegevoegd. ​

​De stappen:​
1. In kaart brengen van signalen.​
2. Collega en/of Veilig Thuis Noord-Oost-Gelderland raadplegen.​
3. In gesprek gaan met betrokkenen.​
4. Beslissen: hulp organiseren of melden bij Veilig Thuis Noord-Oost-Gelderland.​
5. Hulp organiseren of melden.​
Lees hier meer over de Meldcode.

Animatie Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling