Sluit deze website meteen
Wis geschiedenis
0800 2000 Advies, ondersteuning en melden bij (vermoedens van) kindermishandeling en huiselijk geweld
112 Bij een levensbedreigende situatie
24/7 24/7 gratis gratis

Mijn rechten

Als er een melding over u wordt gedaan bij Veilig Thuis is het belangrijk dat u weet wat uw rechten zijn. Als cliënt van Veilig Thuis heeft u recht op privacy, recht om bijgestaan te worden in contact met Veilig Thuis, recht om een klacht in te dienen en rechten ten aanzien van uw dossier. In dit document leest u de belangrijkste uitgangspunten ten aanzien van uw rechten. Voor meer informatie verwijzen wij u in de tekst naar de uitgewerkte stukken.

Uw recht op privacy

Veilig Thuis Noord Oost Gelderland legt gegevens over u vast als er een melding over u wordt gedaan. Ook is het soms nodig om te overleggen met andere professionals. De medewerker informeert u over de gegevens die worden vastgelegd en met wie overlegd gaat worden. Veilig Thuis Noord Oost Gelderland heeft de wettelijke bevoegdheid om daar van af te wijken als de veiligheid van een van de betrokkenen in het geding kan zijn.

Uw rechten en hoe Veilig Thuis Noord Oost Gelderland daarmee omgaat zijn vastgelegd in het privacyreglement van Veilig Thuis. Het privacyreglement voldoet aan de wet Algemene Verordening Persoonsgegevens die per 25 mei 2018 ingaat. Ook kunt u onze medewerkers vragen om uitleg.

Het volledige privacyreglement kunt u hier inzien: Privacyreglement Veilig Thuis Noord Oost Gelderland

Waarom verwerken wij uw persoonsgegevens? (doel en rechtsgrond)

Wij staan voor een veilig thuis voor iedereen. Wij hebben de maatschappelijke opdracht om burgers te beschermen door een melding van huiselijk geweld en/of kindermishandeling te onderzoeken en hulp in te zetten. Deze maatschappelijke opdracht is vastgelegd in de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO).

Om deze opdracht goed te kunnen vervullen, zijn wij bevoegd om uw persoonsgegevens te verwerken (grondslag: artikel 5.1.6 lid 1 WMO). Wij gebruiken deze gegevens om een goed beeld van uw situatie te krijgen zodat wij u en/of uw gezin goed kunnen begeleiden en dat ook kunnen verantwoorden (doelbinding).

Bijzondere categorieën van persoonsgegevens mogen niet zomaar worden verwerkt. Bijvoorbeeld gegevens waaruit ras of etnische afkomst blijkt, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, gegevens over gezondheid, gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid en strafrechtelijke gegevens. Veilig Thuis is door de wet bevoegd om gegevens over gezondheid en gegevens over kindermishandeling en huiselijk geweld te verwerken (artikelen 30 lid 3 sub a Uitvoeringswet AVG en artikel 5.1.6 WMO).

Veilig Thuis verwerkt de (persoons)gegevens van u en andere betrokkenen in een dossier. In het dossier staan persoonsgegevens zoals naam, adres, geboortedatum en Burgerservicenummer (BSN). Ook staat in het dossier relevante inhoudelijke informatie die Veilig Thuis heeft ontvangen of heeft verzameld. Het dossier bevat dus gevoelige informatie. Dat betekent dat het dossier niet zomaar op te vragen is of in te zien is door anderen. Veilig Thuis gaat zorgvuldig om met uw gegevens.

Functionaris Gegevensbescherming

De Functionaris Gegevensbescherming geeft zowel aan u als aan de organisatie onafhankelijk advies. U kunt de Functionaris Gegevensbescherming benaderen voor advies en informatie rondom privacy of als u niet tevreden bent over de verwerking van uw persoonsgegevens (op het gebied van privacy en/of in-formatieveiligheid) door Veilig Thuis, u kunt dan een email sturen aan fg@veiligthuisnog.nl.

Recht om bijgestaan worden door een vertrouwenspersoon

Als u met Veilig Thuis Noord Oost Gelderland te maken krijgt dan kunt u zich bij laten staan door een vertrouwenspersoon. Ook kunt u een vertrouwenspersoon vragen om u bij te staan als u een klacht wilt indienen. Dat kan iemand uit uw omgeving zijn of een professional. U dient dit vooraf te laten weten aan de medewerker van Veilig Thuis. Wilt u zich bij laten staan door een professioneel vertrouwenspersoon dan vind u de gegevens hieronder.

Vertrouwenspersoon voor kind en ouders

Jeugdstem (vertrouwenspersonen AKJ), telefoonnummer 088 – 555 1000 of stuur een e-mail naar info@jeugdstem.nl of het contactformulier invullen  op www.jeugdstem.nl

U kunt ook chatten met het Jeugdstem via de website: www.jeugdstem.nl

Meer informatie over het recht op een vertrouwenspersoon en wanneer u daarvan gebruik kunt maken vind u via deze link: Recht op een vertrouwenspersoon

Vertrouwenspersonen Sociaal domein (volwassenen)

Zijn er binnen uw gezin geen kinderen maar wenst u wel gebruik te maken van een onafhankelijk vertrouwenspersoon? Jeugdstem is er niet alleen voor betrokkenen in de jeugdhulp, maar ook voor volwassenen en ouderen die te maken krijgen met enige vorm van huiselijk geweld en mishandeling. Ook kan Jeugdstem ondersteuning bieden aan adviesvragers of bijvoorbeeld diegenen die een melding hebben gedaan bij Veilig Thuis.

Of kijk op de website van uw gemeente, of neem contact op met uw gemeente om te kijken welke organisatie u kunt benaderen. Uw gemeente organiseert waar u terecht kunt voor een vertrouwenspersoon.

Het recht om een geluidopnames te maken

U heeft het recht een geluidsopname te maken van uw gesprek met de medewerker van Veilig Thuis Noord Oost Gelderland. Veilig Thuis Noord Oost Gelderland hoort het graag vooraf als u dat van plan bent.

Als besloten wordt om een geluidsopname niet toe te staan, dan zal de medewerker de reden hiervoor met u delen en uitleg geven. Er kunnen namelijk zwaarwegende redenen zijn om af te zien van de opname, bijvoorbeeld de veiligheid van u en/of uw gezin of van de medewerker van Veilig Thuis Noord Oost Gelderland. Samen met u willen we voor veilige situaties zorgen.

De mogelijke bezwaren worden aan het begin van het gesprek met u besproken, dan kunt u aangeven waarom u het gesprek wilt opnemen. In dat geval biedt de medewerker Veilig Thuis Noord Oost Gelderland u altijd mogelijkheden. Zoals het bewaren van de opname in uw dossier of het opsturen van het verslag van het gesprek waarmee u de gelegenheid heeft om dit aan te vullen of u kunt een eigen verklaring aan het verslag toevoegen.

U maakt een geluidsopname voor uzelf. Bijvoorbeeld om het gesprek nog eens na te luisteren. U mag daarom ook geen geluidsopnames (of een deel daarvan) openbaar maken zonder toestemming van de medewerkers van Veilig Thuis Noord Oost Gelderland. De (privacy)belangen van onze medewerkers staan bij ons altijd voorop: verspreid de gesprekken daarom niet offline of online, zoals op sociale media. Dat is vaak ook niet in het belang van uw situatie. Dit geldt ook na het afsluiten van uw dossier bij Veilig Thuis Noord Oost Gelderland.

Anderen die niet deelnemen aan het gesprek (toehoorders) mogen niet zomaar opnames maken. Dit mag alleen als iedereen die deelneemt aan het gesprek daar toestemming voor geeft.

De opname mag niet bewerkt worden. Knippen of plakken in de opname is niet toegestaan. Wij hechten waarde aan een compleet verhaal, dat is ook in uw belang.

Veilig Thuis Noord Oost Gelderland vraagt soms om een kopie van de geluidsopname, daar heeft Veilig Thuis Noord Oost Gelderland recht op. Dit kan voor u ook voordelig zijn: wij zorgen ervoor dat het gesprek bewaard blijft. Iemand met toegang tot uw apparaat kan de opname dan niet wissen.

Het is niet toegestaan om, zonder nadrukkelijke toestemming, beeldopnamen te maken en te delen.

Het recht om een klacht in te dienen

Het kan zijn dat u een klacht wilt indienen omdat u niet tevreden bent over onze dienstverlening. U kunt hiervoor contact opnemen met de betrokken medewerker of de leidinggevende van Veilig Thuis. U kunt uiteraard ook rechtstreeks een klacht indienen bij een onafhankelijke klachtencommissie. Het volledige klachtenreglement download u hier: Klachtenregeling Veilig Thuis NOG vastgesteld 5 februari 2018

Klachtafhandeling door medewerkers van Veilig Thuis Noord Oost Gelderland

Een klacht kunt u schriftelijk indienen bij de bij u bekende medewerker van Veilig Thuis of bij de leidinggevende van de medewerker. U kunt daarvoor het klachtenformulier op de website gebruiken, een e-mail sturen of per post het verzoek indienen. Als wij uw klacht hebben ontvangen, krijgt u binnen uiterlijk één werkweek een bevestigingsbericht van Veilig Thuis. Daarna informeren wij u zo snel mogelijk over de afhandeling van uw klacht. Meestal is dit een gesprek op kantoor. Van dit gesprek maken wij een verslag, dat u toegestuurd krijgt. Het kan zijn dat u niet tevreden bent over deze klachtafhandeling. Dan kunt u zich richten tot de directeur/bestuurder van Veilig Thuis en/of de externe klachtencommissie.

Het formulier op de website vindt u hier: Veiligthuisnoordoostgelderland.nl/klachtenformulier

U kunt ook een e-mail sturen naar: klachten@veiligthuisnog.nl

Ook kunt u een schriftelijk verzoek indienen via:

Veilig Thuis Noord Oost Gelderland
T.a.v. secretariaat
Linie 556
7325 DZ Apeldoorn

Klachtenprocedure bij externe klachtencommissie

Een klacht kunt u, binnen één jaar nadat het feit zich heeft voorgedaan, indienen bij de externe klachtencommissie. Het postadres is:

Onafhankelijke klachtencommissie
p/a Zorgbelang Inclusief
Postbus 5310
6802 EH Arnhem

De klachtencommissie van Veilig Thuis Noord Oost Gelderland is onafhankelijk. De leden van deze commissie zijn niet werkzaam bij de organisatie Veilig Thuis.

Rechten ten aanzien van het dossier

Als cliënt heeft u rechten ten aanzien van uw dossier. U kunt alleen rechten uitoefenen op het deel van het dossier en die gegevens die op u betrekking hebben. Hieronder lichten wij toe welke rechten u heeft.

Recht op inzage en afschrift

U kunt Veilig Thuis vragen om inzage te geven in het dossier dat over jou gaat. Ook kunt u vragen om een afschrift van deze gegevens.

Recht op correctie

U heeft het recht om feitelijke onjuistheden in uw dossier te laten corrigeren.

Recht op een eigen verklaring

Als u het niet eens bent met de gegevens die over u in het dossier zijn opgenomen kunt u Veilig Thuis vragen om een eigen verklaring hierover toe te laten voegen aan het dossier.

Recht op vernietiging

U kunt een verzoek tot vernietiging over het dossier indienen bijvoorbeeld als uit het onderzoek is gebleken dat de informatie uit de melding weerlegd is. Veilig Thuis kan het recht op vernietiging weigeren als er een zwaarwegend (aanmerkelijk) belang kan zijn voor een ander dan degene die het verzoek heeft ingediend. Het verzoek tot vernietiging dient schriftelijk te gebeuren. Als u het verzoek ingediend heeft wordt u schriftelijk door de leidinggevende op de hoogte gesteld van het besluit van Veilig Thuis en de motivatie van dit besluit.

Hoe kunt u aanspraak maken op uw rechten?

U kunt hiervoor een verzoek indienen bij de medewerker die bij u betrokken is. Deze zorgt dat uw verzoek op de juiste plek terechtkomt. Lukt dat niet of is dat om een ander reden niet mogelijk? Ga dan naar het volgende formulier op de website: www.veiligthuisnoordoostgelderland.nl/contactformulier/

Of neem telefonisch contact op via: 0800 2000

Per e-mail kunt u uw verzoek ook indienen via: klachten@veiligthuisnog.nl

Of schriftelijk via:

Veilig Thuis Noord Oost Gelderland
T.a.v. klachtencoördinator
Linie 556
7325 DZ Apeldoorn

We willen er zeker van zijn dat de bovenstaande verzoeken van u komen. Wij kunnen dus vragen om een kopie van uw identiteitsbewijs en een toestemmingsverklaring die door u getekend is.

Nadat wij uw bericht hebben gekregen, ontvangt u van ons een ontvangstbevestiging en uiterlijk binnen 4 weken een reactie op uw verzoek.

Vertrouwenspersoon voor kind en ouders

Het landelijke Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ), telefoonnummer 088 – 555 1000 of stuur een e-mail naar info@akj.nl of het contactformulier invullen op www.akj.nl/contact.