Sluit deze website meteen
Wis geschiedenis
0800 2000 Advies, ondersteuning en melden bij (vermoedens van) kindermishandeling en huiselijk geweld
112 Bij een levensbedreigende situatie
24/7 24/7 gratis gratis

Mijn rechten

Als er een melding over u wordt gedaan bij Veilig Thuis is het belangrijk dat u weet wat uw rechten zijn. Als cliënt van Veilig Thuis heeft u recht op privacy, recht om bijgestaan te worden in contact met Veilig Thuis, recht om een klacht in te dienen en rechten ten aanzien van uw dossier. In dit document leest u de belangrijkste uitgangspunten ten aanzien van uw rechten. Voor meer informatie verwijzen wij u in de tekst naar de uitgewerkte stukken.

Uw recht op privacy

Veilig Thuis Noord Oost Gelderland legt gegevens over u vast als er een melding over u wordt gedaan. Ook is het soms nodig om te overleggen met andere professionals. De medewerker informeert u over de gegevens die worden vastgelegd en met wie overlegd gaat worden. Veilig Thuis Noord Oost Gelderland heeft de wettelijke bevoegdheid om daar van af te wijken als de veiligheid van een van de betrokkenen in het geding kan zijn.

Uw rechten en hoe Veilig Thuis Noord Oost Gelderland daarmee omgaat zijn vastgelegd in het privacyreglement van Veilig Thuis. Het privacyreglement voldoet aan de wet Algemene Verordening Persoonsgegevens die per 25 mei 2018 ingaat. Ook kunt u onze medewerkers vragen om uitleg.

Het volledige privacyreglement kunt u hier inzien: Privacyreglement Veilig Thuis Noord Oost Gelderland

 

Recht om bijgestaan worden door een vertrouwenspersoon

Als u met Veilig Thuis Noord Oost Gelderland te maken krijgt dan kunt u zich bij laten staan door een vertrouwenspersoon. Ook kunt u een vertrouwenspersoon vragen om u bij te staan als u een klacht wilt indienen. Dat kan iemand uit uw omgeving zijn of een professional. U dient dit vooraf te laten weten aan de medewerker van Veilig Thuis. Wilt u zich bij laten staan door een professioneel vertrouwenspersoon dan vind u de gegevens hieronder.

Vertrouwenspersoon voor kind en ouders

Het landelijke Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ), telefoonnummer 088 – 555 1000 of stuur een e-mail naar info@akj.nl of het contactformulier invullen  op www.akj.nl/contact.

U kunt ook chatten met het AKJ via de website: AKJ/VeiligThuis

Meer informatie over het recht op een vertrouwenspersoon en wanneer u daarvan gebruik kunt maken vind u via deze link: Recht op een vertrouwenspersoon

Vertrouwenspersonen Sociaal Domein (volwassenen)

Zijn er binnen uw gezin geen kinderen maar wenst u wel gebruik te maken van een onafhankelijk vertrouwenspersoon? Kijk dan op de website van uw gemeente, of neem contact op met uw gemeente om te kijken welke organisatie u kunt benaderen. Uw gemeente organiseert waar u terecht kunt voor een vertrouwenspersoon.

 

Het recht om een klacht in te dienen

Het kan zijn dat u een klacht wilt indienen omdat u niet tevreden bent over onze dienstverlening. U kunt hiervoor contact opnemen met de betrokken medewerker of de leidinggevende van Veilig Thuis. U kunt uiteraard ook rechtstreeks een klacht indienen bij een onafhankelijke klachtencommissie. Het volledige klachtenreglement download u hier: Klachtenregeling Veilig Thuis NOG vastgesteld 5 februari 2018

Klachtafhandeling door medewerkers van Veilig Thuis Noord Oost Gelderland

Een klacht kunt u schriftelijk indienen bij de bij u bekende medewerker van Veilig Thuis of bij de leidinggevende van de medewerker. U kunt daarvoor het klachtenformulier op de website gebruiken, een e-mail sturen of per post het verzoek indienen. Als wij uw klacht hebben ontvangen, krijgt u binnen uiterlijk één werkweek een bevestigingsbericht van Veilig Thuis. Daarna informeren wij u zo snel mogelijk over de afhandeling van uw klacht. Meestal is dit een gesprek op kantoor. Van dit gesprek maken wij een verslag, dat u toegestuurd krijgt. Het kan zijn dat u niet tevreden bent over deze klachtafhandeling. Dan kunt u zich richten tot de directeur/bestuurder van Veilig Thuis en/of de externe klachtencommissie.

Het formulier op de website vindt u hier: Veiligthuisnoordoostgelderland.nl/klachtenformulier

U kunt ook een e-mail sturen naar: klachten@veiligthuisnog.nl

Ook kunt u een schriftelijk verzoek indienen via:

Veilig Thuis Noord Oost Gelderland
T.a.v. secretariaat
Linie 556
7325 DZ Apeldoorn

 

Klachtenprocedure bij externe klachtencommissie

Een klacht kunt u, binnen één jaar nadat het feit zich heeft voorgedaan, indienen bij de externe klachtencommissie. Het postadres is:

Onafhankelijke klachtencommissie
p/a Zorgbelang Gelderland/Utrecht
Postbus 5310
6802 EH Arnhem

De klachtencommissie van Veilig Thuis Noord Oost Gelderland is onafhankelijk. De leden van deze commissie zijn niet werkzaam bij de organisatie Veilig Thuis.

 

Rechten ten aanzien van het dossier

Als cliënt heeft u rechten ten aanzien van uw dossier. U kunt alleen rechten uitoefenen op het deel van het dossier en die gegevens die op u betrekking hebben. Hieronder lichten wij toe welke rechten u heeft.

Recht op inzage en afschrift

U kunt Veilig Thuis vragen om inzage te geven in het dossier dat over jou gaat. Ook kunt u vragen om een afschrift van deze gegevens.

Recht op correctie

U heeft het recht om feitelijke onjuistheden in uw dossier te laten corrigeren.

Recht op een eigen verklaring

Als u het niet eens bent met de gegevens die over u in het dossier zijn opgenomen kunt u Veilig Thuis vragen om een eigen verklaring hierover toe te laten voegen aan het dossier.

Recht op vernietiging

U kunt een verzoek tot vernietiging over het dossier indienen bijvoorbeeld als uit het onderzoek is gebleken dat de informatie uit de melding weerlegd is. Veilig Thuis kan het recht op vernietiging weigeren als er een zwaarwegend (aanmerkelijk) belang kan zijn voor een ander dan degene die het verzoek heeft ingediend. Het verzoek tot vernietiging dient schriftelijk te gebeuren. Als u het verzoek ingediend heeft wordt u schriftelijk door de leidinggevende op de hoogte gesteld van het besluit van Veilig Thuis en de motivatie van dit besluit.

Hoe kunt u aanspraak maken op uw rechten?

U kunt hiervoor een verzoek indienen bij de bij de medewerker die bij u betrokken is Deze zorgt dat uw verzoek op de juiste plek terechtkomt. Lukt dat niet of is dat om een ander reden niet mogelijk? Ga dan naar het volgende formulier op de website: www.veiligthuisnoordoostgelderland.nl/contactformulier/

Of neem telefonisch contact op via: 0800 2000

Per e-mail kunt u uw verzoek ook indienen via:

Klachten@veiligthuisnog.nl

Of schriftelijk via:

Veilig Thuis Noord Oost Gelderland
T.a.v. klachtencoördinator
Linie 556
7325 DZ Apeldoorn

We willen er zeker van zijn dat de bovenstaande verzoeken van u komen. Wij kunnen dus vragen om een kopie van uw identiteitsbewijs en een toestemmingsverklaring die door u getekend is.

Nadat wij uw bericht hebben gekregen, ontvangt u van ons een ontvangstbevestiging en uiterlijk binnen 4 weken een reactie op uw verzoek.

Vertrouwenspersoon voor kind en ouders

Het landelijke Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ), telefoonnummer 088 – 555 1000 of stuur een e-mail naar info@akj.nl of het contactformulier invullen  op www.akj.nl/contact.