Sluit deze website meteen
Wis geschiedenis
0800 2000 Advies, ondersteuning en melden bij (vermoedens van) kindermishandeling en huiselijk geweld
112 Bij een levensbedreigende situatie
24/7 24/7 gratis gratis

Vanaf dag één betrokken (5 jaar VTNOG)

Al sinds de oprichting van Veilig Thuis is hij betrokken bij de organisatie en vandaag de dag is hij voorzitter van de raad van toezicht van Veilig Thuis. We spraken met Erwin Duits over hoe het vijf jaar geleden begon en hoe hij de toekomst van Veilig Thuis ziet.

De oprichting van Veilig Thuis

Erwin vertelt dat hij vijf jaar gele­den werkzaam was in de jeugdzorg als eindverantwoordelijke bij de Hoenderloo Groep. “De toenmalige wethouder wist dat ik veel ervaring had met ingewikkelde casuïstiek, en zo was het lijntje naar Azime Gülhan (directeur-bestuurder Veilig Thuis Noord Oost Gelderland) snel gelegd.” In het begin trokken ze veel samen op om de stichting vorm en inhoud te geven. “We liepen in de opstartfase tegen ontzettend veel dilemma’s aan, vooral omdat Veilig Thuis uit drie verschillende organi­saties is voortgekomen. Daarnaast moesten 22 verschillende gemeen­ten ineens een deel van hun acti­viteiten gaan overdragen aan een stichting.”

Organisatie die goed draait

Hoewel de stichting in de eerste pe­riode wat opstartmoeilijkheden had, vindt Erwin het mooi om te zien dat Veilig Thuis nu staat als een huis. “De organisatie is volwassen gewor­den en de medewerkers weten wat hun taken en verantwoordelijkheden zijn. Ze doen hun werk duidelijk zichtbaar met plezier.” Dat dit werk nog wel eens onderschat wordt, blijkt regelmatig uit gesprekken die hij heeft. “Je hebt als professional altijd te maken met crisissituaties, je moet hier wel een analyse van durven maken en je moet sterk in je schoenen staan.” Er zou veel meer waardering voor deze medewerkers mogen komen, vindt Erwin.

Steun en vertrouwen

Erwin vertelt dat het ontzettend belangrijk is de organisatie achter de medewerker staat en hem of haar steunt. En dat er onderling vertrou­wen is onder collega’s, zodat je ook je verhaal kwijt kunt als medewer­ker. “Veilig Thuis is zo’n organisatie. Open en transparant. Je wordt als medewerker gehoord en kan meepraten. Ik vind het ontzettend belangrijk dat de medewerkers deze steun vanuit Veilig Thuis ook voelen. Niet afgerekend worden op, maar juist de kans krijgen om te leren van hun fouten.”

Onderdeel van de ketenzorg

Veilig Thuis heeft al goede stappen gezet in het beter op elkaar afstem­men van de ketenzorg. “Ik denk dat we samen met de 22 gemeen­ten binnen onze regio hier nog mooie stappen in kunnen maken. Samen met de ketenpartners ervoor zorgen dat de casuïstiek zo goed mogelijk wordt geanalyseerd en overgedragen aan de juiste hulpver­lener.” Alert blijven op maatschap­pelijke ontwikkelingen is volgens Erwin ook erg belangrijk. “In de politiek ligt de focus relatief vaak op jeugdigen, maar het gaat om de hele thuissituatie.” Mede door zijn huidige werk in de ouderenzorg ziet hij dat ook ouderenmishande­ling een steeds meer voorkomend probleem is.

Samen groeien

Als voorzitter van de raad van toe­zicht vindt Erwin het belangrijk dat ze de organisatie positief blijven stimuleren en de juiste vragen stel­len om te kunnen groeien en ont­wikkelen. “Ik hoop dat ik Azime de afgelopen jaren heb kunnen steunen in haar groei en die van Veilig Thuis. We mogen samen oprecht trots zijn op de organisatie zoals deze nu staat: volwassen en professioneel.”

Dit interview is gepubliceerd in het magazine ‘5 jaar Veilig Thuis Noord Oost Gelderland’. Klik hier om het magazine te lezen.