Sluit deze website meteen
Wis geschiedenis
0800 2000 Advies, ondersteuning en melden bij (vermoedens van) kindermishandeling en huiselijk geweld
112 Bij een levensbedreigende situatie
24/7 24/7 gratis gratis

Meldpunt Mensenhandel & Jeugdprostitutie

Veilig Thuis Noord Oost Gelderland is het meldpunt voor Mensenhandel & Jeugdprostitutie. Bij het meldpunt kan je een melding doen over iemand waarover je je zorgen over maakt. Ook kan je informatie vragen en adviezen krijgen.

Signalen Mensenhandel
Een mensenhandelaar houdt zich bezig met het werven, vervoeren, overbrengen, opnemen of huisvesten van een persoon, met gebruik van dwang (in brede zin) en met het doel die persoon uit te buiten, bijvoorbeeld in de prostitutie, landbouw en horeca (Nationaal Rapporteur Mensenhandel, 2017). Mensenhandel is breed en kent vele vormen. Denk bijvoorbeeld aan arbeidsuitbuiting, seksuele uitbuiting (o.a. jeugdprostitutie), criminele uitbuiting of gedwongen orgaanverwijdering. Hoe kun je zien of iemand slachtoffer is van mensenhandel? Slachtoffers hebben te maken met dwang, (dreiging met) geweld en misleiding. Vaak worden ze onder druk gezet en overheerst angst. Het signaleren van mensenhandel is een belangrijke eerste stap om slachtoffers te helpen om uit de uitbuitingssituatie te komen. Ga naar de factsheets Mensenhandel.

Meldpunt Mensenhandel & Jeugdprostitutie
Binnen de regio Noord Oost Gelderland kennen wij de ketenaanpak “Mensenhandel & Jeugdprostitutie”. Binnen deze ketenaanpak wordt er nauw samen gewerkt tussen straf en zorg, vanuit diverse organisaties. Bij Veilig Thuis Noord Oost Gelderland kun je 24/7 ook een melding doen of advies vragen over mensenhandel en jeugdprostitutie. Veilig Thuis heeft daarnaast een vakgroep van medewerkers met de expertise die bijdragen aan het signaleren en herkennen van mensenhandel en jeugdprostitutie. De vakgroep levert expertise, cijfers over de aard en de omvang van mensenhandel en jeugdprostitutie meldingen, trends en ontwikkelingen. Ook biedt Veilig Thuis zorgcoördinatie jeugdprostitutie in de gemeente Apeldoorn. Over het onderwerp mensenhandel is nog veel onbekend. Daarom is samenwerking hierin cruciaal. Achter het meldpunt zit een samenwerkingsverband, waarin met elkaar, multidisciplinair wordt gekeken wat nodig om veiligheid en hulp te garanderen.

Wat kun je doen als je je zorg hebt over iemand die mogelijk te maken heeft met een mensenhandelaar / in de jeugdprostitutie zit of dreigt te raken?
Bel Veilig Thuis, het meldpunt Mensenhandel & Jeugdprostitutie. Je kunt 24 uur per dag contact opnemen met Veilig Thuis Noord Oost Gelderland. Het Meldpunt is te bereiken op nummer 0800-2000. Benoem dat je belt voor het Meldpunt Mensenhandel & Jeugdprostitutie.

Wat doet het meldpunt Mensenhandel & Jeugdprostitutie?
Je kunt aangeven hoe jouw situatie is. Als je belt voor iemand anders, bespreek je de zorgen die je hebt en wat je daarvan merkt. Je kan al je vragen stellen aan de medewerker van het Meldpunt. Eventueel kan de medewerker een melding voor het Meldpunt aanmaken. Als er een melding wordt gedaan, gaat Veilig Thuis inventariseren of er op meer plekken zorgen zijn die verbonden kunnen worden aan mensenhandel of jeugdprostitutie. Al deze informatie samen wordt door een team vanuit de ketenaanpak bekeken door gespecialiseerde professionals en beoordeeld. Als er zorgen zijn en sprake is van vermoedens van mensenhandel of jeugdprostitutie, dan wordt er een zorgcoördinator gekoppeld aan de situatie. Het kan ook zijn dat Veilig Thuis geen melding maakt maar een advies geeft.

Wat doet een zorgcoördinator?
Een zorgcoördinator heeft contact met het slachtoffer. Vaak gedurende een langere periode. De zorgcoördinator kijkt met het slachtoffer en met politie en andere hulpverleners samen welke hulp op welk moment het beste is. Deze helpt ook bij het regelen van die hulp. Het belangrijkste is de veiligheid, daarom wordt er nauwkeurig gekeken welke inzet nodig is om weer veilig te zijn. De zorgcoördinator volgt langere tijd de ingezette hulpverlening (monitoring). Als het nodig is, kan er weer actief ingegrepen worden door de zorgcoördinator, ook na langere tijd.