Sluit deze website meteen
Wis geschiedenis
0800 2000 Advies, ondersteuning en melden bij (vermoedens van) kindermishandeling en huiselijk geweld
112 Bij een levensbedreigende situatie
24/7 24/7 gratis gratis

Werkwijze Veilig Thuis

De medewerker van Veilig Thuis geeft advies en neemt meldingen van vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling aan. Na ontvangst van de melding doet Veilig Thuis de triage (beoordeling van de urgentie van de hulpvraag). Dan wordt bepaald of Veilig Thuis gaat onderzoeken of er daadwerkelijk sprake is van huiselijk geweld of kindermishandeling of er wordt een vervolgtraject in gang gezet.

Adviseren en (zo nodig) ondersteunen
Professionals én burgers nemen contact op met Veilig Thuis als adviespunt voor vragen en/of signalen op het gebied van huiselijk geweld en kindermishandeling. Veilig Thuis adviseert over de stappen die kunnen worden ondernomen. Waar dat nodig is, wordt specifieke medische expertise van vertrouwensartsen ingezet. Een advies kan bestaan uit een éénmalig contact, maar kan ook leiden tot meerdere gesprekken en ondersteuning.

Meldpunt
Veilig Thuis neemt meldingen aan die gaan over (vermoedens van) huiselijk geweld en kindermishandeling. Veilig Thuis voert op alle meldingen dagelijks en zo spoedig mogelijk, uiterlijk binnen de wettelijke gestelde termijn van vijf werkdagen, de triage (een gestructureerde beoordeling) van deze melding uit en neemt een besluit over het vervolg.

Uitvoeren van onderzoek
Als er onderzoek wordt gedaan, beoordeelt Veilig Thuis wat de risico’s zijn in situaties waarin sprake is van kindermishandeling of huiselijk geweld. Ook wordt onderzocht of het gezin of de persoon bekend is bij hulpverlenende organisaties, bijvoorbeeld bij gebiedsteams. Een onderzoek bestaat uit het verzamelen, analyseren en beoordelen van feiten en professionele oordelen over een melding. Doel van het onderzoek is om vast te stellen of er sprake is van huiselijk geweld of kindermishandeling en welke en of er hulpverlening nodig is.

Inschakelen passende hulpverlening
Als er sprake is van huiselijk geweld of kindermishandeling, bepaalt Veilig Thuis welke stappen moeten worden genomen om het geweld te stoppen en de veiligheid en schade te herstellen. Die stappen bestaan bijvoorbeeld uit het contact opnemen met de casusregisseur uit het lokale veld (zoals gebiedsteams), uit het direct verwijzen naar vrij-toegankelijke hulpverlening in het lokale veld en contact opnemen met het lokale veld, uit het (laten) inzetten van vormen van hulpverlening (vrijwillig kader of vorm van drang), uit het opschalen naar de Raad voor de Kinderbescherming (Verzoek tot Onderzoek) of uit overleg met de Veiligheidskamer. Bij de samenwerking met haar partners heeft Veilig Thuis veel aandacht voor het zorgvuldig omgaan met het beschermen van de persoonlijke levenssfeer van cliënten. Bij het overdragen van een casus naar een samenwerkingspartner vindt altijd een warme overdracht plaats (persoon tot persoon).

Monitoren voortgang
Veilig Thuis monitort conform haar wettelijke opdracht periodiek de voortgang van het vervolgtraject van een casus als er onderzoek is gedaan. In elk geval na 3 en na 12 maanden.

Routekaart voor ouders/ (mede)verzorgers
In deze routekaart staat omschreven wat Veilig Thuis doet wanneer een school een melding heeft gedaan bij Veilig Thuis.