Sluit deze website meteen
Wis geschiedenis
0800 2000 Advies, ondersteuning en melden bij (vermoedens van) kindermishandeling en huiselijk geweld
112 Bij een levensbedreigende situatie
24/7 24/7 gratis gratis

Ik ben professional

Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief

* verplichte velden

Snel naar

Veilig Thuis is er zeker niet alleen voor burgers, maar ook voor de professional. Van vertrouwenspersonen op scholen, tot fysiotherapeuten en van verloskundigen tot artsen. Bij twijfel en vragen altijd bellen met 0800 2000 (gratis, 24/7).

Waarvoor kan ik, als professional, terecht bij Veilig Thuis?

Veilig Thuis Noord Oost Gelderland is het Advies- en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling. Iedereen, die te maken heeft met – een vermoeden van – huiselijk geweld of kindermishandeling, kan terecht bij Veilig Thuis voor deskundig advies en ondersteuning of het doen van een melding.

Veilig Thuis geeft advies en ondersteuning, doorbreekt onveilige situaties en zet mensen in beweging. Veilig Thuis biedt kansen op een betere situatie, waardoor mensen weer een toekomst hebben. Veilig Thuis werkt samen met professionals uit het lokale veld om de veiligheid te borgen en de benodigde hulpverlening uit te kunnen zetten. Bijvoorbeeld de Raad voor de kinderbescherming, gecertificeerde instellingen, Politie, Veiligheidshuis, Veiligheidskamers, Reclassering, Ziekenhuizen, GGZ, Jeugdhulpaanbieders, aanbieders van vrouwenopvang zoals Moviera.  

Handelen volgens de Meldcode

Beroepskrachten, die vallen onder de reikwijdte van de Wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling moeten bij een vermoeden van huiselijk geweld of het risico daarop, de stappen van de Meldcode doorlopen.

Meldcode niet van toepassing?

Uiteraard kunnen ook beroepskrachten, die niet onder de Meldcode vallen terecht bij Veilig Thuis voor advies en melding.

Meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling

Een meldcode is een overzichtelijk vijfstappenplan, dat je ondersteunt bij het omgaan met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling . De wet meldcode is per 1 juli 2013 verplicht voor de sectoren gezondheidszorg, onderwijs, kinderopvang, maatschappelijke ondersteuning, jeugdzorg en justitie.

Voor welke vormen van geweld geldt deze meldcode?

De Wet Meldcode geldt voor geweld in afhankelijkheidsrelaties (binnen familiaire sfeer). De Wet Meldcode geldt voor alle vormen van huiselijk geweld en kindermishandeling, zoals

  • huiselijk geweld
  • kindermishandeling
  • seksueel geweld
  • vrouwelijke genitale verminking (meisjesbesnijdenis)
  • eergerelateerd geweld (waaronder huwelijksdwang)
  • ouderenmishandeling

Stappenplan

De meldcode is een stappenplan, waarin wordt beschreven hoe een professional hoort om te gaan met het signaleren en het melden van huiselijk geweld en kindermishandeling. De meldcode biedt de professional houvast bij stappen als het aangaan van een gesprek met ouders of het inschakelen van hulpverlening.
De vijf stappen wat de professional kan doen bij (vermoedens van) huiselijk geweld of kindermishandeling.

Stap 1 In kaart brengen van signalen.
Stap 2 Collega en/of Veilig Thuis Noord Oost Gelderland raadplegen.
Stap 3 In gesprek gaan met betrokkenen.
Stap 4 Beslissen: hulp organiseren of melden bij Veilig Thuis Noord Oost Gelderland.
Stap 5: Hulp organiseren of melden

Regionale Meldcode App

Speciaal voor professionals in de Regio Noord Oost Gelderland is een App ontwikkeld waarop de stappen van de Meldcode doorlopen kunnen worden en meer aanvullende informatie gevonden kan worden. Deze app is op de telefoon te downloaden en op de computer te bekijken. Ga naar meldcode-nog.nl voor de app.

Werkwijze Veilig Thuis

De medewerker van Veilig Thuis geeft advies en neemt meldingen van vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling aan. Na ontvangst van de melding doet Veilig Thuis de triage (beoordeling van de urgentie van de hulpvraag). Dan wordt bepaald of Veilig Thuis gaat onderzoeken of er daadwerkelijk sprake is van huiselijk geweld of kindermishandeling of er wordt een vervolgtraject in gang gezet.

Adviseren en (zo nodig) ondersteunen

Professionals én burgers nemen contact op met Veilig Thuis als adviespunt voor vragen en /of signalen op het gebied van huiselijk geweld en kindermishandeling. Veilig Thuis adviseert over de stappen die kunnen worden ondernomen. Waar dat nodig is, wordt specifieke medische expertise van vertrouwensartsen ingezet. Een advies kan bestaan uit een éénmalig contact, maar kan ook leiden tot meerdere gesprekken en ondersteuning.

Meldpunt

Veilig Thuis neemt meldingen aan die gaan over (vermoedens van) huiselijk geweld en kindermishandeling. Veilig Thuis voert op alle meldingen dagelijks en zo spoedig mogelijk, uiterlijk binnen de wettelijke gestelde termijn van vijf werkdagen,  de triage (een gestructureerde beoordeling) van deze melding uit en neemt een besluit over het vervolg.  Veilig Thuis registreert in Multisignaal als er kinderen van 0-23 jaar binnen het gezin zijn.

Uitvoeren van onderzoek

Als er onderzoek wordt gedaan, beoordeelt Veilig Thuis wat de risico’s zijn in situaties waarin sprake is van kindermishandeling of huiselijk geweld. Ook wordt onderzocht of het gezin of de persoon bekend is bij hulpverlenende organisaties, bijvoorbeeld bij gebiedsteams. Een onderzoek bestaat uit het verzamelen, analyseren en beoordelen van feiten en professionele oordelen over een melding. Doel van het onderzoek is om vast te stellen of er sprake is van huiselijk geweld of kindermishandeling en welke en of er hulpverlening nodig is.

Inschakelen passende hulpverlening

Als er sprake is van huiselijk geweld of kindermishandeling, bepaalt Veilig Thuis welke stappen moeten worden genomen om het geweld te stoppen en de veiligheid en schade te herstellen. Die stappen bestaan bijvoorbeeld uit het contact opnemen met de casusregisseur uit het lokale veld (zoals gebiedsteams), uit het direct verwijzen naar vrij-toegankelijke hulpverlening in het lokale veld en contact opnemen met het lokale veld, uit het (laten) inzetten van vormen van hulpverlening (vrijwillig kader of vorm van drang), uit het opschalen naar de Raad voor de Kinderbescherming (Verzoek tot Onderzoek) of uit overleg met de Veiligheidskamer. Bij de samenwerking met haar partners heeft Veilig Thuis veel aandacht voor het zorgvuldig omgaan met het beschermen van de persoonlijke levenssfeer van cliënten. Bij het overdragen van een casus naar een samenwerkingspartner vindt altijd een warme overdracht plaats (persoon tot persoon).

Monitoren voortgang

Veilig Thuis monitort conform haar wettelijke opdracht periodiek de voortgang van het vervolgtraject van een casus als er onderzoek is gedaan. In elk geval na 3 en na 12 maanden

Gesprekstechnieken

Het is moeilijk om te praten over huiselijk geweld. Ook plegers en slachtoffers zijn vaak bang, onzeker, zijn er moeilijk van te overtuigen dat huiselijk geweld niet vanzelf stopt en dat ze hulp moeten accepteren. Hieronder argumenten die u in een gesprek met een pleger of slachtoffer van huiselijk geweld kunt gebruiken.

Samenwerkingsafspraken gemeenten

Veilig Thuis werkt intensief samen met de lokale teams aan een integrale systeemgerichte aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld. Hiervoor zijn samenwerkingsafspraken gemaakt tussen Veilig Thuis en gemeenten.

Samen met CJG’s en Jeugdbescherming heeft Veilig Thuis Noord Oost Gelderland een basis veiligheidsplan opgesteld. Dit plan wordt gehanteerd om in kaart te brengen hoe de verschillend betrokken personen denken over de veiligheid in het gezin en afspraken te maken met het gezin hoe de veiligheid vergroot kan worden. Het plan wordt samen met het gezin ingevuld.

Anoniem melden

Professional kunnen hun vragen en zorgen anoniem voorleggen. Bij een adviesvraag noteert Veilig Thuis geen gegevens van de betrokkenen.

Een professional kan niet anoniem melden. Alleen bij hoge uitzondering als open melden de veiligheid van het kind of de professional zelf in gevaar brengt. Van de professional wordt verwacht dat die conform de meldcode handelt. Wat hierbij helpt is advies vragen bij Veilig Thuis en het 5 stappenplan van de meldcode.

Anoniem melden heeft als consequentie dat betrokkenen over wie de melding gaat, wantrouwig worden naar hun sociale omgeving. Of sterker: ze verdenken een verkeerd persoon, die de melding bij Veilig Thuis heeft gedaan. Bovendien kan anoniem melden ertoe leiden dat belangrijke informatie niet gebruikt kan worden in het gesprek met betrokkenen, omdat dat herleidbaar is naar de melder. Het gemis van die belangrijke informatie maakt het gesprek met betrokkenen voor Veilig Thuis medewerker lastiger.

Multisignaal

Met de meeste kinderen en jongeren in de regio gaat het gelukkig goed. Er is echter een categorie kinderen en jongeren van 0 tot 23 jaar, die risico loopt of met problemen kampt. Het is belangrijk, dat we deze kinderen/jongeren in beeld krijgen en houden. Kinderen hebben recht op bescherming, op een goede opvoeding en een adequate opleiding. Maar als dat in gevaar komt, vraagt dat om een gezamenlijke aanpak van de organisaties die met dit kind/jongere te maken hebben. We mogen ze niet laten schieten! Multisignaal zorgt daarvoor.

Multisignaal is een systeem, waarin hulpverleners en andere professionals de persoonsgegevens registreren van de jongeren (tot 23 jaar) waarover zij zich zorgen maken. Deze registratie bevat geen inhoudelijke informatie. Duidelijk wordt dan welke andere hulpverlener zich mogelijk ook actief met de situatie van dit kind (jongere) bezig houdt. Met het afgeven van een signaal in Multisignaal wordt het netwerk rondom een kind/jongere in beeld gebracht. Het zorgt ervoor dat de hulpverleners elkaar snel weten te vinden. Veilig Thuis geeft een signaal af in Multisignaal van alle kinderen/jongeren, die bij een melding betrokken zijn.

Overzichtskaart van het werkgebied van Veilig Thuis Noord Oost Gelderland tbv de professional
Overzichtskaart van het werkgebied van Veilig Thuis Noord Oost Gelderland

De gemeenten

Veilig Thuis Noord Oost Gelderland is werkzaam in de volgende gemeenten: Aalten, Apeldoorn, Berkelland, Bronckhorst, Brummen, Doetinchem, Elburg, Epe, Ermelo, Harderwijk, Hattem, Heerde, Lochem, Montferland, Nunspeet, Oldebroek, Oost Gelre, Oude IJsselstreek, Putten, Voorst, Winterswijk en Zutphen.